Pléaráca Chonamara Teo.
Pléaráca Teo.
Pléaráca Chonamara Teo.
Clár Imeachtaí 2014


"Tá Pléaráca ag forbairt glór, ról agus páirtíocht an phobail Ghaeltachta tríd na healaíona agus tríd an cultúr agus an teanga a chur chun cinn."

AIB Nationwide Better Ireland Awards 1998Tá Pléaráca Teo., An Scéim Ealaíon Phobail lonnaithe i Ros Muc i gConamara Theas. Bunaíodh Pléaráca Teo. mar Scéim Ealaíon Phobail i 1993 faoi chlár de chuid Áisíneacht Chomhraic na Bochtaine. Ó 1997, tá sé maoinithe ag Clár Forbartha Pobail na Roinne Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta. Cuireann an eagraíocht béim ar úsáid na
n-ealaíon i gceantar tuaithe agus is í an Ghaeilge teanga oibre an tionscnaimh, mar gurbh í an Ghaeilge teanga an phobail. Reachtáileann Pléaráca clár leathan imeachtaí ealaíona i rith na bliana sa gceantar ó Charna go Bearna.

Faoi an gClár Forbartha Pobail tá béim faoi leith dhá chur ar cheantar Ros Muc, Chamuis agus Chill Chiarán, pobail ina bhfuil saibhreas teanga, ach ina a bhfuil deacrachtaí le sarú má tá an saibhreas sin le maireachtáil. Sé bunaidhm Phléaráca ná cultúr agus saibhreas na Gaeltachta a cheiliúradh, dul i ngleic le imeallú agus mí-bhuntáiste agus meanma, féinmheas, féiniúlacht agus misneach an phobail a neartú.

Chun imeachtaí agus gníomhaíochtaí ealaíona a reachtáil, faigheann Pléaráca Teo. tacaíocht airgid ó an Roinn Gnóthaí Pobail Tuaithe & Gaeltachta, Údarás na Gaeltachta, An Chomhairle Ealaíon, Coiste Gairmoideachais Cho. na Gaillimhe, Comhairle Contae na Gaillimhe agus Foras na Gaeilge.

I 1998, bhuaigh Pléaráca Teo. an duais náisiúnta sa gcomórtas AIB Nationwide Better Ireland Awards. Ba aitheantas iontach a bhí anseo agus thug an duaischiste cúnamh maith chun imeachtaí agus seirbhísí breise a reachtáil.

Ealaín na Gaeltachta An Chomhairle Ealaíon Aoife


Ba mhaith le Pléaráca Chonamara buíochas a ghlacadh le foireann Áras Shorcha Ní Ghuairim
as ucht a gcuid tacaíochta agus a gcomhairle i bhforbairt an laithreáin seo.
Deartha ag Mairéad Ní Chonaire le cúnamh ó GWC.

Pléaráca Chonamara Teo., Ionad Fiontair, Ros Muc, Co. na Gaillimhe.
Uimh.Guthán: 091-574346/574021 Faics: 091-574346
R-phost:
plearacateo@gmail.com

Cóipcheart © 2014 Pléaráca Chonamara Teo.